AVISO LEGAL
De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluidos nun ficheiro do que é titular  PIÑEIRO, SOUTO & PRIETO ARQUITECTURA, S.L.P, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

   
- O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información / presuposto supón o consentimento pola súa parte para a inclusión e tratamento dos seus datos no ficheiro CLIENTES, rexistrado por esta empresa ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.

    - Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.

    - O estudio da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

   - PIÑEIRO, SOUTO & PRIETO ARQUITECTURA, S.L.P, non cederá información a terceriros sen consentimento previo dos usuarios, agás nos supostos seguintes regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Valedor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuices ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcions que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario institucións autonómicas con funcións análogas ao Valedor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; se a comunicación se efectua logo de procedemento de disociación.    

   No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos,  PIÑEIRO, SOUTO & PRIETO ARQUITECTURA, S.L.P comunicaralles de forma expresa e inequívoca das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van a ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exeritar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.                 

   Poderá exercer o seu dereito de acceso, ractificación,  cancelación e oposición ao tratamento dos seus daos persoais, nos termos e as condicións previstos na LOPD, dirixindose por escrito a:           

    PIÑEIRO, SOUTO & PRIETO ARQUITECTURA, S.L.P
    HISTORIADOR VEDÍA N 36 1º ESQ, 15004 - A CORUÑA (A CORUÑA)

   O feito de que nos introduzca os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que PIÑEIRO, SOUTO & PRIETO ARQUITECTURA, S.L.P non poda atender a súa solicitude.

    Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñoce que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

    Igualmente informámoslle que PIÑEIRO, SOUTO & PRIETO ARQUITECTURA, S.L.P ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garnatir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento de e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei,  PIÑEIRO, SOUTO & PRIETO ARQUITECTURA, S.L.P  comprométese a tratar de xeito absolutamente confidencial os seus daots de carácter persoal e facelos servir solo para as finalidades indicadas.