Como documento acreditativo da Certificación de Eficiencia Enerxética dun inmoble, o CEE é exigido nos contratos de compra-venda ou arrendamento dende del 1 de xuño de 2013.

O certificado de eficiencia enerxética ten unha VALIDEZ DE 10 ANOS dende que é asinado por el/os técnico/s competentes.


Técnicos competentes realizarán un esbozo coas medidas das estanzas, verificarán os materiais que compoñen a envolvente do inmoble (muros, ventás, cuberta, ...) e o tipo de instalacións. A duración da visita dependerá da complexidade da edificación.
Cos datos elabórase un plano contendo planta, alzados e sección constructiva da vivienda/local, que se achegará coa documentación do Certificado de Eficiencia Enerxética.Realizado mediante programas informáticos que cuentan co recoñocemento do Ministerio de Industría, Enerxía e Turismo e do Ministerio de Fomento.

PRAZOS
PSP ARQUITECTURA comprométese á realización do certificado o do seu rexistro nun prazo inferior a unha semana dende a toma dos datos necesarios do inmoble.    

O certificado acompáñase dun documento de recomendacións tecnicamente viables para a mellora dos niveis óptimos de eficiencia, cun presuposto e unha estimación dos prazos de recuperación da inversión ou da rendibilidade durante o seu ciclo útil de vida.DOCUMENTACIÓN
Ao cliente fáiselle entrega dunha carpeta contendo copia en papel de toda a documentación correspondente ao procedemento IN413D de inscrición do certificado de edificios existentes no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios da Xunta de Galicia.

A prestación do servizo inclúe o abono ao INEGA das correspondentes taxas en materia de certificación enerxética de edificios segundo o tipo de edificio.OTRAS CONSIDERACIÓNS
Se o edificio xa dispón do CEE como edificio novo según ol RD/2007, non é necesario realizar un novo certificado. Consúltenvos tamén sobre aquelel edificios nos que nos sexa obrigatorio o CEE e a posibilidade de subscribir un certificado de non obrigatoriedade para a súa incorporación no documento de venda o aluguer.

PSP ARQUITECTURA realiza o rexistro telemático do CEE no INEGA facilitando os trámites ao cliente.